PROPOZICE

Českomoravská kynologická jednota

Retriever Klub CZ - Spolek

Pořádají

KLUBOVOU OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ HOPE & TREASURE 2020

v sobotu 12.9.2020

v jezdeckém areálu Královický dvůr,https://kralovickydvur.cz/, Královice 91, 274 01 Slaný

se zadáváním následujících ocenění:

Oblastní klubová výstava Hope and Treasure 2020 12.9.2020 (Sobota):

Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů, Oblastní vítěz Královic 2020, CC, Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS, čestná BIS a Vítěz Klubové oblastní výstavy Hope and Treasure 2020

Puppy Hope 2020/ Junior Hope 2020/ Senior Treasure 2020ROZHODČÍ:

S ohledem na COVID19 nám bohužel byla většina rozhodčích ze zdravotních nebo jiných důvodů nucena odmítnout letošní posuzování. Přesto se nám s maximálním vynaloženým úsilím i za cenu pozdní publikace nových propozic podařilo zajistit kvalitní ZAHRANIČNÍ rozhodčí, kteří odsouhlasili, že naše pejsky posoudí. 

více v sekcích: 

Rozhodčí - sobota 12.9.2020 - oblastní výstava

Rozhodčí - neděle 13.9.2020 - klubová výstava

Hlavní rozhodčí obě výstavy : Tomáš Kučera (CZ)

UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka         II. uzávěrka       

17.8.2020            31.8.2020          

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

výše výstavník poplatků a platební pokyny viz sekce POPLATKY

UPOZORNĚNÍ!!!! s ohledem ke COVID19: Při posuzování v kruhu bude s ohledem k situaci skus a chrup předveden majitelem/handlerem psa, posudky budou vydány bezkontaktně - do krabice umístěné u kruhu po dokončení posuzování plemene, v kruhu platí povinnost všech vystavovatelů mít nasazenou roušku, mimo kruh není potřeba. Žádáme vystavovatele o dodržování bezpečných rozestupů, vše se budeme snažit přizpůsobit tak aby na to byl prostor. Katalog bude vydáván výhradně elektronicky a umístěn na stránkách výstavy s 2hod předstihem před začátkem výstavy. Zápis do PP bude probíhat výhradně na vyhrazeném pracovišti a vystavovatelé budou mít na sobě roušku a použijí desinfekci. 

PŘIHLÁŠKA

Více na stránkách PŘIHLÁŠKA

Propozice výstavy:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu (šampionát, titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Dále je nutné k přihlášce doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

Třídy budou posuzovány v tomto pořadí:

 • štěňat (baby) 4 - 6 měsíců
 • dorostu(puppy) 6 - 9 měsíců
 • mladých 9 - 18 měsíců
 • mezitřída 15 - 24 měsíců
 • otevřená od 15 měsíců
 • pracovní od 15 měsíců + pracovní certifikát
 • vítězů od d 15 měsíců + doložení titulu
 • veteránů od 8 let
 • čestná od 15 měsíců + doložení titulu

Klasifikace v jednotlivých třídách:

a) třída štěňat a dorostu

 • velmi nadějný
 • nadějný

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

 • výborný
 • velmi dobrý
 • dobrý
 • dostatečný
 • diskvalifikován
 • neposouzen

Tituly :

Oblastní klubová výstava Hope and Treasure 2020 12.9.2020 (sobota):

CC, Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů, Oblastní vítěz Královic 2020,

Nejlepší mladý pes, Nejlepší mladá fena, Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS, čestná BIS a Vítěz Klubové oblastní výstavy Hope and Treasure 2020

Puppy Hope 2020/ Junior Hope 2020/ Senior Treasure 2020

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CC zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

Vítěz třídy (VT) -může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění "výborný 1".

Vítěz třídy mladých (VTM) Může být udělen jedincům, kteří ve třídě mladých získali ocenění "výborný 1"

Oblastní vítěz Královic 2020 Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz třídy veteránů (VTV) Může být udělen udělen jedincům, kteří ve třídě veteránů získali ocenění "výborný 1".

Vítěz Oblastní výstavy retrívrů Hope and treasure 2020 Bude udělen nejlepšímu ze všech zástupců plemen (psů i fen), oceněných titulem Oblastní vítěz - Vítěz Kunratic 2020

Puppy Hope 2020 Získá nejlepší představitel plemene ze třídy Dorost (Ekvivalent BOB Dorost)

Junior Hope 2020 Získá nejlepší představitel plemene ze třídy mladých (Evivalent BOJ)

Senior Treasure 2020 Získá nejlepší představitel plemene ze třídy veteránů (ekvivalent BOV)

Soutěže sobota 12.9.2020:

Dítě a pes

hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen

Nejlepší chovatelská skupina

3-5 jedinců jedné chovatelské stanice (min. od dvou různých otců nebo matek) , kteří byli na výstavě posouzení

Nejlepší pár

pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj

Baby BIS

nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli ve třídě štěnat ocenění známkou VN1

Puppy BIS

nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli ve třídě dorostu oceněni Puppy Hope 2020 (BOB Puppy)

Veterán BIS

Nastupují veteráni ocenění titulem Senior Treasure 2020 (BOV)

Honour BIS

nastupují psi i feny ze tříd čestných, kteří byli oceněni známkou V1

Junior BIS

nastupují nejlepší mladí dle jednotlivých plemen s oceněním Junior Hope 2020 (BOJ)

BIS Vítěz výstavy Hope and Treasure 2020

Nastupují všichni nejlepší představitelé všech plemen s oceněním Oblastní vítěz Královic 2020 (psi i feny) spolu s BIS Juniorem a BIS veteránem.


Program:

Více v sekci Program


Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Doklady k účasti na výstavě

Očkovací průkaz nebo pas, vstupní list, průkaz původu

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav může ověřit veterinář při namátkové veterinární prohlídce.

Všeobecná ustanovení

COVID19 Special Všechny vystavovatele žádáme o ohleduplnost a dodržování doporučení organizátorů, vedoucích k maximálnímu zajištění bezpečnosti průběhu výstavy, vystavovatelů, rozhodčích i organizátorů. Všechny vystavovatele upozorňujeme na nutnost nastupovat k posouzení do kruhu v roušce, nutnost ukázat chrup jedince majitelem/handlerem, bezkontaktní předávání posudků až po posouzení plemene. Prostor výstavy bude vybaven stanovištěmi s desinfekcí. Mimo kruhy doporučujeme vystavovatelům udržovat společenské rozestupy i v umístění klecí/kennelů pro psy podle počasí bude naším cílem poskytnout vám maximum prostoru i za cenu složitější organizace soutěží.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy.

Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni.

Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.

Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Vstupní list platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.


Inzerce v katalogu:

Cena inzerát

pro jednotlivce

1 strana A5 ČB...500 CZK, ½ strany A5 ČB ...250 CZK

pro firmy:

1 strana A5 ČB....1.000 CZK, ½ strany A5 ČB ...500 CZK

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne II. uzávěrky na adresu uvedenou níže.

Kontakt organizace:

Radka Stegurová

Studeněves 5, 273 79 Tuřany u Slaného

Tel: +420777 929 444 , email: pinkshowsCZ@gmail.com