PROPOZICE

Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na na jarní Klubovou oblastní výstavu všech plemen retrívrů s podtitulem Hope & Treasure 2020, pořádanou RK CZ ve spolupráci s ČMKU, dne 31.5.2020

P r o p o z i c e

Českomoravská kynologická jednota

Retriever Klub CZ - Spolek

ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 - Kunratice

Pořádají

KLUBOVOU OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ

HOPE & TREASURE 2020

v neděli 31.5.2020

v areálu zámeckého parku v Praze 4, Kunraticích

s oceněními Vítěz třídy, Oblastní vítěz - Vítěz Kunratic 2020

Baby BIS, Puppy BIS, Nejlepší mladý pes, Nejlepší mladá fena, Veteran BIS, čestná BIS a Vítěz Klubové oblastní výstavy Kunratice 2020

dále:

Puppy Hope 2020/ Supreme Puppy Hope 2020

Junior Hope 2020/ Supreme Junior Hope 2020

Senior Treasure 2020/ Supreme Senior Treasure 2020

titul CC (čekatelství na klubového šampiona)zadáváno ve třídách - mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů


ROZHODČÍ:

Hlavní rozhodčí: Alena Čečrdlová (CZ)

Rozhodčí:

LR, FCR - Gerda Groeneweg (NL)

GR, NSDTR, CCR, CBR - Gera Toeters (NL)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka         II. uzávěrka        III. uzávěrka

20.3.2020            15.4.2020            5.5.2020

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

výše výstavník poplatků a platební pokyny viz sekce POPLATKY

PŘIHLÁŠKA

Více na stránkách PŘIHLÁŠKA

Propozice výstavy:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu (šampionát, titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Dále je nutné k přihlášce doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

Klasifikace v jednotlivých třídách:

a) třída štěňat a dorostu

  • velmi nadějný

  • nadějný

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

  • výborný

  • velmi dobrý

  • dobrý

  • dostatečný

  • diskvalifikován

  • neposouzen

Tituly :

Udělované ocenění a tituly: Vítěz třídy, CC, Oblastní vítěz - Vítěz Kunratic

Puppy Hope 2020, Junior Hope 2020, Senior Treasure 2020

Supreme Puppy Hope 2020, Supreme Junior Hope 2020, Supreme Senior Treasure 2020

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CC

zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

Vítěz třídy

může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění "výborný 1".

Oblastní Vítěz - vítěz Kunratic 2020

může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz Oblastní výstavy retrívrů Kunratice 2020

Bude udělen nejlepšímu představiteli plemene retrívrů, vybraného ze zástupců všech plemen, kteří získali titul Oblastní vítěz

Puppy Hope 2020

- Soutěž pro všechny přihlášené jedince, narozené od 31/05/2019 bez ohledu na zařazení ve třídě, titul získává nejlepší pes i nejlepší fena plemene

Junior Hope 2020

- Soutěž pro všechny přihlášené jedince, narozené od 01/06/2018 - do 01/06/2019 titul získá nejlepší pes i nejlepší fena plemene

Senior Treasure 2020 

- Soutěž pro všechny přihlášené jedince narozené před 1.6.2012 bez ohledu nA třídu. Titul získává nejlepší pes i nejlepší fena plemene

Supreme Puppy Hope 2020        - Nejlepší ze všech Puppy Hope 2020 oceněných jedinců výstavy

Supreme Junior Hope 2020        - Nejlepší ze všech Junior Hope 2020 oceněných jedinců výstavy

Supreme Senior Treasure 2020 - Nejlepší ze všech Senior Treasure 2020 oceněných jedinců výstavy


Závěrečné soutěže(pořadí):

Supreme Puppy Hope 2020             Nastupují všichni ocenění (pes i fena) Puppy Hope 2020

Supreme Junior Hope 2020             Nastupují všichni ocenění (Pes i fena) Junior Hope 2020

Supreme Veteran Treasure 2020    Nastupují všichni ocenění (pes i fena) Veteran Treasure 2020

Dítě a pes

- hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem,bude pouze jedna věková kategorie 3-17 let (přihlašujte proto v DOGOFFICE do jedné kategorie 9-13 všechny přihlášky)

Nejlepší chovatelská skupina

- nejméně 3/maximálně 5 jedinců stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice a z různých spojení - minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele

Nejlepší pár

- pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele

BABY BIS                                   nastupují štěňata všech plemen oceněná VN1 ve třídě štěňat (pes i fena)

PUPPY BIS                                 nastupují štěňata všech plemen oceněná VN1 ve třídě dorostu (pes i fena)

VETERAN BIS a res BIS           nastupují všichni psi a feny oceněni známkou "Výborná 1" ve třídě veteránů

ČESTNÁ BIS                              nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi V1 ve třídě  čestné 

Nejlepší mladý pes                  nastupují psi všech plemen, ocenění známkou V1 ve třídě mladých

Nejlepší mladá fena                 nastupují feny všech plemen, oceněné známkou V1 ve třídě mladých

Vítěz Oblastní výstavy retrívrů Kunratice 2020 - BIS a res BIS                             

                                                    nastupují všichni psi a feny oceněni titulem Oblastní vítěz -Vítěz Kunratic

Program:

od 07:00 přejímka psů

8:45 - 09:00 zahájení výstavy

09:00 -cca 14:00 posuzování v kruzích, po posuzování v kruzích závěrečné soutěže

cca 17.30 ukončení výstavy

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Doklady k účasti na výstavě

Očkovací průkaz nebo pas, vstupní list, průkaz původu

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy.

Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni.

Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.

Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Vstupní list platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.  

Třídy budou posuzovány v tomto pořadí:

veteránů                  od 8 let (z důvodu možnosti vysokých teplot se bude třídou veteránů začínat)

dorostu(puppy)      6 - 9 měsíců

mladých                  9 - 18 měsíců

mezitřída                15 - 24 měsíců

otevřená                  od 15 měsíců

pracovní                  od 15 měsíců + pracovní certifikát

vítězů                      od 15 měsíců + doložení titulu

čestná                      od 15 měsíců + doložení titulu

Inzerce v katalogu:

Cena inzerát

pro jednotlivce

1 strana A5 ČB...500 CZK, ½ strany A5 ČB ...250 CZK

pro firmy:

1 strana A5 ČB....1.000 CZK, ½ strany A5 ČB ...500 CZK

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne II. uzávěrky na adresu uvedenou níže.

Kontakt organizace:

Radka Stegurová

Studeněves 5, 273 79 Tuřany u Slaného

Tel: +420777 929 444 , email: pinkshowsCZ@gmail.com