PROPOZICE

Českomoravská kynologická jednota

Retriever Klub CZ - Spolek

Pořádají

KLUBOVOU VÝSTAVU VŠECH RETRIEVERŮ PINK SHOW 2020

v neděli 13.9.2020

v jezdeckém areálu Královický dvůr,https://kralovickydvur.cz/, Královice 91, 274 01 Slaný

se zadáváním následujících ocenění:

Klubová výstava PinkShow 2020 13.9.2020 (Neděle):

CAJC, CAC, CC, Res. CAC  a tituly: BOJ, BOV, BOS, BOB, Pink Show Winner 2020, Pink Show Junior Winner 2020, Pink Show Senior Winner 2020,

Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS, Honour BIS, BIS Pink Show 2020

titul CC (čekatelství na klubového šampiona) zadáváno ve třídách - mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

Speciální ocenění Golden Erinor Trophy 2020 Winner - pro nejlepšího představitele plemene GR


ROZHODČÍ:

S ohledem na COVID19 nám bohužel byla většina rozhodčích ze zdravotních nebo jiných důvodů nucena odmítnout letošní posuzování. Přesto se nám s maximálním vynaloženým úsilím i za cenu pozdní publikace nových propozic podařilo zajistit kvalitní ZAHRANIČNÍ rozhodčí, kteří odsouhlasili, že naše pejsky posoudí.

více v sekcích:

Rozhodčí - sobota 12.9.2020 - oblastní výstava

Rozhodčí - neděle 13.9.2020 - klubová výstava

Hlavní rozhodčí obě výstavy : Tomáš Kučera (CZ)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích


UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka         II. uzávěrka       

17.8.2020            31.8.2020          

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

výše výstavník poplatků a platební pokyny viz sekce POPLATKY


UPOZORNĚNÍ!!!! s ohledem ke COVID19: Při posuzování v kruhu bude s ohledem k situaci skus a chrup předveden majitelem/handlerem psa, posudky budou vydány bezkontaktně - do krabice umístěné u kruhu po dokončení posuzování plemene, v kruhu platí povinnost všech vystavovatelů mít nasazenou roušku, mimo kruh není potřeba. Žádáme vystavovatele o dodržování bezpečných rozestupů, vše se budeme snažit přizpůsobit tak aby na to byl prostor. Katalog bude vydáván výhradně elektronicky a umístěn na stránkách výstavy s 2hod předstihem před začátkem výstavy. Zápis do PP bude probíhat výhradně na vyhrazeném pracovišti a vystavovatelé budou mít na sobě roušku a použijí desinfekci. 


PŘIHLÁŠKA

Více na stránkách PŘIHLÁŠKA


Propozice výstavy:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu (šampionát, titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Dále je nutné k přihlášce doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

Třídy budou posuzovány v tomto pořadí:

 • štěňat (baby) 4 - 6 měsíců
 • dorostu(puppy) 6 - 9 měsíců
 • mladých 9 - 18 měsíců
 • mezitřída 15 - 24 měsíců
 • otevřená od 15 měsíců
 • pracovní od 15 měsíců + pracovní certifikát
 • vítězů od d 15 měsíců + doložení titulu
 • veteránů od 8 let
 • čestná od 15 měsíců + doložení titulu

Klasifikace v jednotlivých třídách:

a) třída štěňat a dorostu

 • velmi nadějný
 • nadějný

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

 • výborný
 • velmi dobrý
 • dobrý
 • dostatečný
 • diskvalifikován
 • neposouzen

Tituly :

CAJC, CAC, CC, Res. CAC a tituly: BOJ, BOV, BOS, BOB, Pink Show Winner 2020, Pink Show Junior Winner 2020, Pink Show Senior Winner 2020,

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC

zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1

CAC, CC

zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

res CAC

zadává se psům a fenám v mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2

BOJ

zadává nejlepšímu mladému psovi nebo fence (mezi CAJC pes a CAJC fena) /po BOB

BOV

zadává se psovi nebo feně pes každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1 /po BOB

BOB

nejlepší v plemeni (Nastupují CAJC pes a fena, pes i fena PSW, V1 pes a fena veterán)

BOS

nastupuje pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec

opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

BOB baby

vždy v plemeni pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1

BOB puppy

vždy v plemeni pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1

Pink Show Winner 2020 (PSW'20)

o tento titul nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC

Veškerá ocenění BOB se zadávají v kruhu, ve kterém se zadává titul BOB.

Pink Show Junior Winner 2020 (PSJW'20)

Tento titul obdrží všichni vítězové tříd mladých s oceněním V1, CAJC

Pink Show Veteran Winner 2020 (PSVW'20)

Tento titul obdrží všichni vítězové tříd veteránů s oceněním V1


Speciální ocenění Golden Erinor Trophy 2020 Winner 

- pro nejlepšího představitele plemene GR (BOB) v upomínku výjimečného přínosu pro plemena sdružovaná v RK CZ v roce 2020 zesnulé paní A. Čečrdlové.


Soutěže:

Dítě a pes

hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen

Nejlepší chovatelská skupina

3-5 jedinců jedné chovatelské stanice (min. od dvou různých otců nebo matek) , kteří byli na výstavě posouzení

Nejlepší pár

pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj

Baby BIS

nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli ve třídě štěnat ocenění známkou BOB Baby

Puppy BIS

nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli ve třídě dorostu oceněni BOB Puppy

Veterán BIS

Nastupují veteráni všech plemen ocenění titulem BOV

Honour BIS

nastupují psi i feny ze tříd čestných, kteří byli oceněni známkou V1

Junior BIS

nastupují nejlepší mladí dle jednotlivých plemen s oceněním BOJ

BIS Pink Show Winner 2020

Nastupují všichni nejlepší představitelé všech plemen s oceněním BOB

Soutěže budou probíhat v pořadí, uvedeném v tabulce po skončení posuzování v kruzích. 


Program výstavy

Více v sekci Program


Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Doklady k účasti na výstavě

Očkovací průkaz nebo pas, vstupní list, průkaz původu

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav může ověřit veterinář při namátkové veterinární prohlídce.

Všeobecná ustanovení

COVID19 Special Všechny vystavovatele žádáme o ohleduplnost a dodržování doporučení organizátorů, vedoucích k maximálnímu zajištění bezpečnosti průběhu výstavy, vystavovatelů, rozhodčích i organizátorů. Všechny vystavovatele upozorňujeme na nutnost nastupovat k posouzení do kruhu v roušce, nutnost ukázat chrup jedince majitelem/handlerem, bezkontaktní předávání posudků až po posouzení plemene. Prostor výstavy bude vybaven stanovištěmi s desinfekcí. Mimo kruhy doporučujeme vystavovatelům udržovat společenské rozestupy i v umístění klecí/kennelů pro psy podle počasí bude naším cílem poskytnout vám maximum prostoru i za cenu složitější organizace soutěží.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy.

Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni.

Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.

Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Vstupní list platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.